GINOP-5.3.5-18-2018-00002

GINOP 2018

A kedvezményezett neve: Egyenlő.hu

– a projekt címe: Minőségi munkahelyek kialakításának segítése a magyarországi kereskedelmi raktárakban, logisztikában

– a szerződött támogatás összege: 41 216 687 Ft

– a támogatás mértéke (%-ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: A támogatási kérelem célja, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a nemzeti és a nemzetközi szinteken létrehozott stratégiai célokhoz egyaránt illeszkedjen (EU2020, Széchenyi 2020) Ennek értelmében a szakszervezet célja az, hogy a szállítmányozás, raktározási ágazatban hatékony módszerekkel tudjon segítséget nyújtani a minőségi munkahelyek létrehozásában.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.06.29.

– projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00002

Projekt tartalmának bemutatása:

A támogatási kérelem célja, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a nemzeti és a nemzetközi szinteken létrehozott stratégiai célokhoz egyaránt illeszkedjen(EU2020, Széchenyi 2020) Ennek értelmében a szakszervezet célja az, hogy a szállítmányozás, raktározási ágazatban hatékony módszerekkel tudjonsegítséget nyújtani a minőségi munkahelyek létrehozásában. 

Az ágazatban, a Tesco Gyál logisztikai központ, Penny Alsónémedi logisztikai központ,HOPI logisztikai központ, Auchan (Geodis) logisztikai központ, SPAR logisztikai központ, és CBA logisztikai központjában, a KDFSZ legalább 100 fősszakszervezeti tagi létszámmal van jelen, akik elsősorban a közvetlen célcsoportját fogják alkotni, a fejlesztéseknek és a projekteknek. Továbbá párhete a Tesco Gyál logisztikai központban az egyik KDFSZ tagot választották meg munkavédelmi képviselőnek, akinek a személyes bevonása, minden aminőségi munkahelyek kialakításával kapcsolatos projektbe bevonásra kerül. 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek és a tevékenységekszakmai tartalmának bemutatása, módszertani megvalósítása. A Felhívás 3.1.1. és 3.1.2. pontja alapján megfelelő bontásban, amelyekkel a támogatásikérelem céljai elérhetők. Támogatási kérelemben bemutatott projekt célja a raktározási ágazatban foglalkoztatott munkavállalók és munkaváltatók közösmegoldásának keresése a minőségi munkahelyek kialakításához. A támogatási kérelmet benyújtó érintett szereplők, munkaadói és munkavállalóiérdekképviseleti szervezetek melyek a pályázat bejutása előtt előzetesen egyeztettek a projekt fókuszpontjában szereplő fő megoldás javaslatokkialakításáról. Projekt komplex rendszerben képzeli el az elérendő célok megvalósítását. 

A tevékenységek megvalósítása a szakmai anyagok előállításaés a kapcsolódó szakmai dokumentumok kialakítása során különösen nagy hangsúlyt kap a minőségi munkahelyek kialakítására vonatkozószempontok érvényesítése. A projekt a következő tevékenységek megvalósítását tervezik szakmai célok elérése érdekében. A konzorciumi partnerekvállalják az együttműködést a GINOP 5.3.7-VEKOP- 17 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” kiemelt projekt megvalósítójával a Felhívás 3.4.1.1 bc),bd), ca) és fb) pontok kapcsán. A tevékenységek a következő főbb szakmai tengelyek, és kötelező elemek mentén valósulnak meg. 

I. 1. Projektelőkészítési tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmány készítése: Megvalósíthatósági tanulmány mutatja be a projekt megvalósítás során azonfőbb tevékenységeket, mely kitűzött célok, és tervezett indikátorok eléréséhez szükségesek. I. 2. szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, akísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertannal, és lektorálással. A GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzótematikus projektek megvalósításának támogatása” című felhívás 2. sz. melléklete szerint a szakmai és módszertani fejlesztés célkitűzéseit,munkatervet, időbeli ütemezést, a vár eredményeket és hasznosulást, mutatja be. II. 1. Munkáltatók segítése a kereskedelmi tevékenységetmeghatározó és befolyásoló jogszabályok vállalkozói nyelvezetű kivonatolásával és értelmezésével: A munkaadókat nagyban hátráltatja, hogy atervezési szakaszban nehéz olyan szervezetet találni, amely képes vállalni a tevékenységük folytatására vonatkozó jogszabályok teljes körűbegyűjtését. 

A tevékenység megkezdése és folytatása különösen szerteágazó és nagyszámú jogszabályhoz kötött, amelyek egységes szerkezetbefoglalva jelenleg nem érhetők el. A szabályszerű üzemeltetés bizonytalan megvalósíthatósága következtében tovább csökkenhet a munkaadók részérőla foglalkoztatási kedv, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja hazánk makrogazdasági mutatóit. II. 2. adatgyűjtés és adatfeldolgozás: Azérdekképviseletek számára fontos, hogy a hatékony konzultáció érdekében olyan elemzéseket tudjanak készíteni, melyek keretében közös álláspontotalakíthatók ki. Ezen adatok gyűjtése a szükséges munkaügyi témájú elemzések alapja lehet. A projekt keretében megvalósuló adatok az adottágazatban foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási helyzetére, körülményeire és személyes ismérveire, mint életkor, családi állapot, végzettség,stb. vonatkoznak. II. 3. a munkaerőpiaci kihívás kezelését, így a minőségi munkahelyek kialakítását célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása akutatások elemzések eredményein alapulva: A munkaerő-piaci hívások kezeléséhez, így a minőségi munkahelyek kialakítását megalapozó javaslatelkészítéséhez feltétlenül a fontos, az ágazatban foglalkoztatottak helyzetének felmérése és ezek alapján következtetések levonása. 

A projektkeretében az adatgyűjtési és adatfeldolgozási feladat ellátása során keletkezett nyers és keresztmetszeti adatok alapján megtörténik azon az ágazatbanfoglalkoztatottak élethelyzetének és foglalkoztatási jellemzőinek bemutatása, mely feltárja, hogy a minőségi munkahelyek kialakítása, elsősorban milyenfoglalkoztatási formákban van jelen. A kiadvány felépítését tekintve munkakörök szerinti bontásban -azon az ágazatra tipikusan jellemző munkakörökmeghatározása amikkel a projekt foglalkozni kíván jelen megvalósíthatóság tanulmányban rögzítés került-, valamint jellemző problémakörök szerintifelépítést követ. A problémakörök meghatározása az előzetes felmérések, tapasztalatok, és Workshop keretében történik. III. 1. szakmai, módszertanifejlesztések, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása acélcsoporttal, így munkavállalók, szakmai partnerek: III.1.1 Tanácsadás és információnyújtás biztosítása személyes formában: A projekt keretében egykoordinációs munkatárs kerül bevonásra, akinek a feladata a projekt során keletkezett szakmai és módszertani fejlesztések terjesztés a célcsoportkörében. Továbbá információ biztosítása a projekt által kezelt probléma kezelésére munkáltató és munkavállaló között.

Ennek keretében a szakmaimegvalósításban résztvevő kombinációs munkatárs folyamatos egyeztetéseket tart az érintett érdekképviseleti tagok és az ágazatban foglalkoztatottakmunkavállalók között. A feladatai: a személyes konzultációk és ennek keretében tanácsadás és információ nyújtás biztosítását. III.1.2 Célzottszolgáltatásnyújtás a célcsoport munkavállalók részére online, formában: A szolgáltatás esetében az érdekképviseleti tagok, munkavállalók részére, aprojekt keretében kialakított honlapon keresztül online foglalkoztatással összefüggő kérdések megválaszolása nyílik lehetőség. 

Például, Munkajog,foglalkozás egészségügyi, munka biztonsági kérdésekben. A kérdések megválaszolásában vásárolt szolgáltatás keretében beszerzett jogi tanácsadóiszolgáltató biztosítja. III.1.3 Személyre szabott megoldási javaslatok elérhetővé tétele: Személyre szabott megoldási javaslatok elérhetővé tétele, olyanmódon válik lehetségessé a projekt keretében, hogy a megvalósuló online kiadvány munkaköri bontásban tartalmazza a jelentősebb foglalkoztatássalösszefüggő problémákat és az ezekre adott lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a munkavállaló, illetve érdekképviseleti tag a munkakörénekmegoldásával anonim módon tájékozódhat az őt érintő fontosabb problémákról és megoldási javaslatokról. III.1.4 Célzott csoportos tájékoztatórendezvény: A célzott csoportos tájékoztató rendezvény esetében, érdekvédelmi tagsághoz kötve egy tájékoztató rendezvény valósul meg, jellemzően aprojekt végén melynek keretében a projekt által kifejlesztett eredmények és szakmai tartalmak kerülnek bemutatásra. 

Továbbá az elkészült kiadványokeredményeinek szélesebb körben történő ismertetése céljából, egy a teljes ágazatban érintett szakmai, és érdekképviseleti körök számára,megrendezendő tájékoztató rendezvény lebonyolítása. III.1.5 A szociális partner által képviselt munkaerőpiaci szereplők számára nyújtottkompetenciafejlesztés: A szociális partner által képviselt munkaerőpiaci szereplők számára nyújtott kompetenciafejlesztés keretében jellemzően 10 főszakszervezeti bizalmik részére 16 órás kompetencia fejlesztés keretében, olyan kommunikációs és tárgyalási kompetenciák kerülnek fejlesztésemelyek a munkaadóval történő kommunikációt segítik elő, ezáltal biztosítva a lehetséges munkaügyi konfliktusok elkerülését. 

Továbbá olyan problémákmegoldását, melyek a munkakörülmények javítást érintik, ezáltal biztosítva minőségi munkahelyek kialakítást. III.1.6. Workshop szervezés: Workshop szervezés keretében a projekt kezdeti szakaszában az érintett szakemberek és munkaadók valamint, munkavállalók bevonásával feltárásra kerülnekproblémák, melyek a kiadványok, a szakmai anyagok beszerzése és elkészítése során a fő irányvonal pontosítását és új kérdések megfogalmazásátsegítik elő. III. 2. a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken: A projektet keretében kifejlesztett,szakmai és módszertani fejlesztések online szerkeszthető módon kerülnek kialakításra, és a projektben résztvevő konzorciumi partner és szakmaimegvalósítók részére átadásra. III. 3. Célzott információs kampányok megvalósítása: Fontos feladata a projektnek, hogy a célcsoport, mint azérdekképviseleti tagsághoz kötött tagok, továbbá az ágazatban foglalkoztatott és foglalkoztató munkáltatók és munkavállalók részére a kifejlesztettszakmai tartalmak és az ebben található következtetések, valamint eredmények, közérthetőek és ennek megfelelően hasznosíthatóak legyenek. 

Ennekbiztosítása érdekében az elkészült kutatási anyagokról közérthető formában rövid tájékoztatók kerülnek megjelentetésre online módon, naprakészen ateljes megvalósítási időszak alatt. Ezek alapján tájékozódhat az érintett célcsoport tagja, hogy milyen számára releváns fejlesztések valósultak meg aprojekt keretében, és ezek részeredményeit a kifejlesztett anyagok között, hogyan tudja megtalálni, ez alapján hogyan tud tájékozódni, illetve igénybevenni. A projekt megvalósítási időszakában különösen nagy a jelentősége annak, hogy ne kizárólag a közvetlen célcsoport, hanem a szélesebbnyilvánosság

is tájékoztatást kapjon a projekt által középpontba állított szakmai tartalom relevanciájáról. Ennek érdekében a pályázó szervezetek által,az aktív sajtókapcsolatok révén a kötelező nyilvánossági elemeken túlmenően a szélesebb nyilvánossághoz is el kíván jutni a projekt. IV. Kísérleti (pilot)projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával: IV.1.célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás) Kérdőív kitöltését tervezzük legalább régiónként 10 -15 főbevonásával, a komissiózó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló személyében. Ezekben amunkakörökben betanított munkát végeznek és a munkát végző személyek összetétele nagyon változó, vannak főiskolai diplomával és általános iskolaivégzettséggel rendelkezők egyaránt, valamint fiatalok, középkorúak és idősek is. Vannak etnikumhoz tartozó személyek, férfiak és nők, egyedül állók éscsaládosok egyaránt. 

A kérdőív kitöltése teljesen önkéntes, azonban amennyieben az önkéntes kitöltők között nem lesz férfi, fiatal, idősebb, etnikaikisebbséghez tartozó, vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló akkor őket célirányosan megkeressük, ezzel is biztosítva, hogy mindenkinek avéleményét felhasználjuk a kutatás során. Külön kérdőíves vizsgálat a munkáltatói oldalon. IV.2. a tapasztalatok strukturált feldolgozása és közzététele:Az eredmények összesítése és elemzése szakértők bevonásával. IV.3. tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése: Elkészült anyagokróltájékoztatás biztosítása a munkáltatóknak és munkavállalói csoportoknak, valamint a szakmai anyag összesített és tömörített kiadvány formájábantörténő megjelentetése a raktárakban érintettekkel. V. Szociális partnerek kapacitásfejlesztése: V. 1. Szakmai gyakornok biztosítása akonzorciumvezetőnél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezet fiatalabb generációk irányába történőnyitásának megvalósítása érdekében. 

A projekt, keretében a konzorciumvezető esetében, egy szakmai gyakornok került biztosításra a projektmegvalósítási időszakában, a megvalósítási időszak hat hónapja során. A gyakornok feladatai közé tartozik, hogy segítse a projekt megvalósítását. Agyakornok elsődleges feladata az érdekképviseleti szervezetek közötti együttműködés fejlesztése lesz. További feladata a gyakorlatnak, hogy elősegítse a szervezet fiatalok irányába történő nyitását. VI. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. VII. Nemzetközi és európai uniós együttműködéskeretében külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése: A raktározás ágazatban aminőségi munkahelyek kialakításáról nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok szolgálhatnak iránymutatásként. Ennek keretében javasoltelsődlegesen az Európai Unió azon tagállamaiból jó példák és gyakorlatok összegyűjtése melyek szerkezete megegyezik Magyarország jelentősebbgazdasági és társadalmi mutatóival. Ennek megfelelően a jó gyakorlatok vizsgálata elsősorban a környező európai uniós tagállamok közül kerülhetnekki a legnagyobb valószínűséggel vagyis, a V4 országok. A kiadvány azonban vizsgál minden lehetséges nemzetközi kapcsolódást, és a legjobb példákadaptálására javaslatokat fog megfogalmazni. VIII. 

A projektben résztvevő szociális partnerek kapacitásfejlesztése: VIII. 1. A KDFSZ tisztségviselőinek,munkavállalóinak képzése: Munkaidő kedvezménnyel rendelkező, vagy szabadsággal rendelkező szakszervezeti tisztségviselők 2 fő részérekonfliktuskezelést segítő képzésen való részvétel. VIII. 2. Felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés: Szakmai anyagok, ésmódszertani fejlesztések szakmai minőségét és tudományos alátámasztottságát, valamint érték arányának alátámasztását, szakmai lektor bevonásávalkívánja biztosítani a projekt. Ennek érdekében a feladat ellátását felsőoktatási intézmények releváns intézményivel és/vagy kutatóintézetek bevonásávalkívánja biztosítani. A feladat ellátásra a Miskolci Egyetemet tervezi bevonni a konzorcium. VIII. 3. A projektben résztvevő szociális partnerek közöskezdeményezése, az ágazatban érintett érdekvédelmi szervezetek részére közös workshop létrehozása: A minőségi munkahelyek kialakításaérdekében, fontos, hogy a munkaadói és munkavállalói érdekek egymással összeegyeztethető közös platformon kerüljenek egyeztetésre. Ennekleghatékonyabb biztosítása egy olyan közös workshop, mely a munkaadói és munkavállalói igények közelítésével, olyan közös irányelveket határozhatmeg melyek az álláspontok közelítésével, jobb munkakörülményeket teremthetnek az ágazatban foglalkoztatott a munkavállaóknak, ezáltal elősegítve aminőségi munkahelyek kialakítását. A workshop egy szervezetek közötti rendszerszintű együttműködés megalapozást is elősegíti VIII. 4. 

A projektbenrésztvevő, munkaadói és munkavállalói szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása: A rendszerszintű együttműködést a közösproblémák megoldásának keresése alapozza meg. A közös problémák feltárását a közös kezdeményezés keretében magvalósuló workshop alapoztameg. A minőségi munkahelyek kialakításnak az alapja a munkavállalók és a munkakörülmények feltárása. A minőségi munkahelyek kialakításnak fontosminimum elvárása a munkavállalói igények és munkaadói lehetőségek, illetve a munkakör által meghatározott munkakörülmények és munkafeltételekvizsgálata, és összeegyeztethetősége. Ennek alapja a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek rendszeres egyeztetése. A pályázók vállalják, afentiek alapján, hogy rendszerszintű együttműködést hoznak létre a projekt keretében. Ennek keretében érdekképviseleti platformot hoznak létre és aprojekt kertében működtetik. A platformműködtetésben a szakmai megvalósítók és a gyakornok is részt vesz. IX. Képviseleti erő növeléséhezkapcsolódó tevékenységek: IX.1. A kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere alkalmazásánakelősegítése, jogi, szakmai támogatása: A kollektív szerződések megkötésének támogatása érdekében felhasználva a VIII. 3 és VIII. 4. pontbanlétrehozott tevékenységeket, a létrehozott platformokon leegyeztetett javaslatokkal, megtörténhet a munkáltató közvetlen megkeresése, melynekkeretében javaslattétel történik a kollektív szerződések előkészítésére. IX. 2. 

A hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések,adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése: A sikeres egyeztetések meghatározó eleme, hogy mind a munkaadói, mind amunkavállalói fél rendelkezzen olyan közös álláspontot biztosító adatokkal, elemzésekkel melyek a megállapodást meg tudják alapozni. Ennekérdekében a projektet megvalósító érdekképviseleti szervezeti tagságon túl az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók helyzetének felméréseelkerülhetetlen, annak megismerése érdekében, hogy mely folyamatok vezetnek a projekt keretében kezelni kívánt probléma kialakulásnakfolyamataihoz. A fent bemutatott felmérések biztosítása érdekében, statisztikai és kérdőíves vizsgálat keretében célzott adatlekérdezések ésadatelemzések, elemzések valósulnak meg, melyek feltárják az ágazatban foglalkoztatottak fontosabb munkaügyi problémáit. 

X. Projektlebonyolításával összefüggő tevékenységek: X. 1. közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.Közbeszerzési tanácsadás díja. A közbeszerzési kötelezettségeknek való megfelelés, a hatályos jogszabályok betartása érdekében előzetesenközbeszerzési szakértővel egyeztet a konzorciumvezetője. Ennek nyomán biztosítottá válik a pályázók szaktanácsadói tájékoztatása közbeszerzésikérdésekben, illetve így biztosított az ütemezett és esetlegesen felmerülő közbeszerzések szabályos lefolytatása is a jogi környezet változása esetén.X. 2. Projekt menedzsmentjével kapcsolatos a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (projektmenedzser, pénzügyimenedzser) alkalmazása: A projektmenedzsmentben 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser megbízása került tervezésre. 

X.3. A projektmegvalósításával összefüggő általános tevékenységek, adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek: Bankszámlanyitás költsége, aprojekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitása, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség, Könyvelés ésbérszámfejtés projektarányos mértékben. A tervezett beavatkozások illeszkednek a kiválasztott témához, mert minden egyes felsorolt koncepciónak aza célkitűzése, hogy a kereskedelmi logisztikában jelen levő foglalkoztatók, számára konkrét megoldási javaslatokkal és cselekvési lehetőségekkel,probléma feltáró riportokkal álljunk elő. 

Mindezt annak érdekében, hogy hatékonyan, gyorsan és megfelelő minőségben tudják újraértékelni, átgondolni,újratervezni és átalakítani a munkahelyeket, munkaköröket, hogy az megfelelő legyen minden szempontból egy jelenleg nem ebben az ágazatbanfoglalkoztatott minőségi munkaerő számára, vagy éppen munkanélküli, vagy állást kereső státuszban levő személy számára.A támogatási kérelembenmegjelölt tevékenységek által elért hatás a célcsoportnál szélesebb társadalmi körben jelentkezik. A megvalósítandó szakmai feladatok ellátására akonzorcium humán és szervezeti kapacitásai megfelelnek, részletesen a megvalósíthatósági tanulmányban kerül bemutatásra, beleértve afeladatmegosz

Média
megjelenések

Horváth Ibolya

Bizalmi aktivista

Azért léptem be a a KDFSZ családjába mert azt tapasztaltam, hogy új helyzet és új feladatok megoldása vár rám. A dolgok előtt szeretek járni azért, hogy irányítója, és ne követője legyek az életemmel kapcsolatos eseményeknek.

Sok mindent hallottam tapasztaltam és ezért kerestem meg a szakszervezetet.
Mindig azt vallottam nem szégyen kérdezni és pótolni azt amit nem tud az ember. Fontos lett számomra, hogy ismerjem a jogaimat és tudjam milyen lehetőségeim vannak.

A KDFSZben fantasztikus embereket ismerhettem meg.Büszke vagyok a kitartásukra és a munkájukra.Örülök hogy tagja lehetek a bizalmi csapatnak.Köszönöm, hogy ez a csapat segített kiállni magamért.

Szűcsné Tóth Erzsébet

Bizalmi aktivista

2010-óta vagyok tagja a KDFSZnek s egyben a sárbogárdi Tesco áruház helyi szakszervezeti képviselője. Azért lettem a szakszervezet tagja, mert mifelénk vidéken nem könnyű munkát találni és sokszor állított az élet kihívások elé.

Úgy éreztem fontos, hogy ezeknek a kihívásoknak a nyertese legyek és egy olyan csapathoz csatlakoztam akikről azt hallottam helytálnak a kihívások során. Nem csalódtam.

Háromgyerekes család anyaként felelősséggel tartozom a családomért. Számomra az egyik biztonságot a munkahelyem, az anyagi lehetőségek megteremtése jelenti. Ennek a biztonságnak a fenntartásában sokat segített nekem és a környezetemben lévő kollégáimnak is az elmúlt 10 évben a szakszervezet.

Lidvin Marianna

Bizalmi aktivista

Minden dolgozónak kellene tartoznia egy szervezethez, akik minden helyzetben ott állnak mellette.

Azért vagyok KDFSZ tag mert amikor szükségem volt rá akkor segítettek.

Szemenyei Anett

bizalmi aktivista

Az orosházi Tesco áruházban dolgozom 12 éve és 10 éve vagyok KDFSZ tag. Bizalmiként immár 5 éve tevékenykedem az áruházban és nagyon hálásak vagyunk a szakszervezetnek mert valódi érdek képviseletet biztosít a tagoknak.

Nem csalódtam bennük és biztos vagyok abban, hogy Te sem fogsz!
Csatlakozz te is !

Orosz Edina

Bizalmi aktivista

Azért lettem Kdfsz tag, mert egy olyan erős szervezet áll mögöttem amely mindig minden körülmények között képviseli az én és a kollégáim érdekekeit, tűzőn-vízen át.

Ez számomra megnyugtató.

Papp Erika

Bizalmi aktivista

 10 éve vagyok a szakszervezet tagja.

Azért lettem tag mert a szakszervezet akkor is segítettek amikor egy másik szakszervezet bizalmija voltam.

Bokros Nándor

Bizalmi aktivista, targoncás

Azért lettem KDFSZ tag, mert elegem lett abból, hogy a munkáltató kizsigereli az embert pici pénzért. Szeretném, hogy legyen egy szervezet mögöttem aki kiáll a munkavállalókért.

Turi Ferenc

Aktivista, kereskedelmi igazgató

Azért vagyok KDFSZ tag, mert 30 éves munkaviszonyom alatt, most jöttem rá arra, hogy nem csak kötelességeim de jogaim is vannak.

Találkoztam a szakszervezet képviselőivel és ők kérdezték meg tőlem először, hogy ismerem-e a jogaimat és élek-e azzal.
Rádöbbentem, hogy a mérleg nyelve akkor van egálban ha a jogok és kötelességek összhangban vannak egymással.
A munkavállalói jogok megismerése és betartatása elengedhetetlen a válós Érdekvédelemben!

Ebben az iszonyatos zűrzavaros Világban nélkülözhetetlen a munkavállalók számára egy biztos pont ami a munkavilágában a szakszervezet.


A szakszervezet segített abban, hogy ne csak kötelességeimet kérjék rajtam számon de a jogaimmal is élni tudjak.
Szakszervezet? KDFSZ! CSATLAKOZZ!

Kovács László

Bizalmi aktivista

Öt éve csatlakoztunk a szakszervezethez. Munkahelyünkön a gépkocsivezetők egy összetartó csapatot képez.

Éveken keresztül küzdöttünk különböző problémákkal több szervezetet is meg kerestünk és nem jártunk eredménnyel. Ezt követően továbbra is kerestük a lehetőséget és a gépkocsi vezetők világában egy másik vállalatnál dolgozó sofőr kollégák beszéltek arról, hogy a kdfsz milyen eredményeket ért el a számukra.

Így mi is meg kerestük a szakszervezetet. Elmondhatom amit éveken keresztül nem tudtunk megoldani azt a kdfsz felkészült szakmai csapatával nem könnyen de sikerült megoldani.


Kollégáink jelentős összegű jogos követelésükhöz jutottak hozzá.
Viták mindig vannak de ettől függetlenül a dolgozói többségének megelégedésére tudtunk jó eredményeket elérni. Erre számítok a jövőben is.

Tancsik Gábor

Biztonsági igazgató

Tekintettel az IHI Magyarország Zrt-nél bekövetkező igazgatóváltásra valamint a vezetési attitűd szignifikáns megváltozására, illetőleg a munkavállalókkal szembeni olykor igazságtalan és megkérdőjelezhető erkölcsi alapokon nyugvó bánásmódra, kollégáim érdekeinek képviselete érdekében hatékony megoldást kerestem a jogos érdekek szervezett érvényesítésére.

Fentiek okán választásom tüzetes kutatómunka után, emberi és szakmai oldalról is alaposan indokolva a KDFSZ-re esett.

A szakszervezethez 2020. márciusában csatlakoztam először 11 kollégámmal. A szakszervezeti alapszerv rendkívül népszerű lett és heteken belül létszámunk 20 főre növekedett ezzel meghaladva a munkavállalói összlétszám 10%-át.

A veszélyhelyzet kihirdetése, majd az ezt követően kialakult gazdasági környezet nem könnyítette meg a helyzetünket és bár az atmoszféra meglehetősen puskaporossá vált, a KDFSZ folyamatos támogatást és jogi képviseletet biztosított számunkra, amelynek eredményeként több kollégám sikeresen érvényesítette jogos érdekeit.

A szakszervezet rendkívül precíz, nagy tapasztalattal rendelkező és nem utolsó sorban megbízható jogászgárdával dolgozik, amelyből kiemelném Dr. Nyitrai Károlyt, aki e-mailen, telefonon és személyesen is számos alkalommal állt rendelkezésünkre – olykor hétvégén, vagy munkaidőn túl is – és képviselte érdekeinket a munkáltató előtt.

A szakszervezet elnökével hosszas beszélgetéseket folytattam, aki 12 éve eredményesen áll ki a munkavállalókért és nyugateurópai értékeket képvisel a szakszervezet vonatkozásában, továbbá a részletes tájékoztatást nyújtás mellett arra is időt szán, hogy megismerje a tagokat és személyes kapcsolatot alakítson ki velünk. Úgy gondolom, hogy a KDFSZ-ben dolgozók valós értékeken alapuló hivatásként élik meg feladatukat.

Hálás vagyok a KDFSZ-nek munkatársaik áldozatkész és támogató munkájáért és jószívvel ajánlom a szervezetet bármely magyar munkavállalónak, aki tisztánlátásra és ezáltal nagyobb biztonságra vágyik.

Tóth Sándor

gépkocsivezető

2013-ban csatlakoztunk a szakszervezethez. Hogy miért léptem be a K.D.F.SZ.-be?

Agresszív munkáltatóval szemben harcos szakszervezetre van szükség,a K.D.F.SZ-be ezt a harciasságot találtam meg.Mind ez mellet felkészülten s kompromisszum készen de megalkuvás nélkül képviseli a tagságába tartozó dolgozók érdekeit!

A szakszervezettel sikeres sztrájk tárgyalást folytattunk a gépkocsivezetők érdekében. Az üllői és bicskei kollégák olyan pluszt juttatásokat kaptak amit a tárgyalások előtt esélyük nem volt megkapni. Igaz a munkáltató a pozitív változásoknak semmi köze nincs a szakszervezetnek.

Péntekné Imre Zsuzsanna

Kereskedelmi eladó

2017-ben találkoztam a KDFSZ – el. Nehéz helyzetben voltam munkahelyi problémáim miatt.

Azonnal beléptem a csapatba miután hosszasan el beszélgettem a szakszervezet alelnökével. Mindenben segítettek, támogattak,bármikor számíthattam rájuk! Végig mellettem álltak és a problémákat közösen meg oldottuk!

Bármikor keresem a szakszervezetet mindig elérhetőek, foglalkoznak az ügyekkel és számíthattam,számíthatok rájuk! Jó közéjük tartozni. Köszönöm, hogy jól érzem magam, hogy itt vagyok.

Dr. Pál Péter

Rövíd alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, constur ading elit. Nulla sit amet molestie nibh, vel suscipit felis.

Dr. Lajtai György

Rövíd alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, constur ading elit. Nulla sit amet molestie nibh, vel suscipit felis.

Dr. Ikanov Gábor

Rövíd alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, constur ading elit. Nulla sit amet molestie nibh, vel suscipit felis.

Dr. Nyitrai Károly​

Rövíd alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, constur ading elit. Nulla sit amet molestie nibh, vel suscipit felis.

Bizalmi

Aktivistáink

Horváth Ibolya

Bizalmi aktivista

Szűcsné Tóth Erzsébet

Bizalmi aktivista

Lidvin Marianna

Bizalmi aktivista

Szemenyei Anett

Bizalmi aktivista

Orosz Edina

Bizalmi aktivista

Papp Erika

Bizalmi aktivista

Bokros Nándor

Bizalmi aktivista

Turi Ferenc

Kereskedelmi igazgató

Kovács László

Bizalmi aktivista

Tancsik Gábor

Biztonsági Igazgató

Tóth Sándor

Gépkocsivezető

Péntekné Imre Zsuzsanna

kereskedelmi eladó

Dr. Pál Péter

Ügyvéd

11 éve vagyok kapcsolatban a szakszervezettel.
Feladataim közé tartozott a szakszervezet tagjainak képviselete a polgári és munkaügyi perekben, fegyelmi eljárásokban, valamint szakmai érdekegyeztető fórumokon.

Az eredményes érdekérvényesítés érdekében a különböző fórumokon és bíróságok előtt képviselem az ügyfeleket, emellett szabályzatok véleményezésében és az ezzel kapcsolatos állásfoglalások elkészítésében is részt veszek.

Szakmai írások

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00088 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen megvalósította a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 „A generációk

Tovább a cikkhez »

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00081 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

Tovább a cikkhez »

Dr. Lajtai György

Okleveles közgazda

2010-től KDFSZ, szakértő (munkaügyi kapcsolatok, bértárgyalások, vállalatgazdasági, ágazati elemzések).

A KDFSZ számára egy évtizede készít szakmai elemzéseket amivel hozzájárul a munkáltatókkal folytatott szakmai egyeztetésekhez.

Dr. Lajtai György a KDFSZ elnökének személyes gazdasági tanácsadója.2

Szakmai írások

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00088 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen megvalósította a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 „A generációk

Tovább a cikkhez »

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00081 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

Tovább a cikkhez »

Dr. Ikanov Gábor

Ügyvéd

Több, mint 10 éve látom el a szakszervezet tagjainak jogi képviseletét, jellemzően munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések utáni kártérítési eljárásokban.

A szakszervezettel közösen több száz munkavállalónak rendeztük a kártérítési ügyeit, ha Önnek is segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Szakmai írások

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00088 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen megvalósította a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 „A generációk

Tovább a cikkhez »

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00081 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

Tovább a cikkhez »

Bubenkó Csaba

elnök

Közéleti tevékenységemet 1994-ben kezdtem. Munkám során a hátrányos helyzetű, sokszor kiszolgáltatott és megkülönböztetett emberek érdekében léptem fel. Az elmúlt 26 évben sok tapasztalatot szereztem. Fontosnak tartom az összefogást, a kitartást és a félelemmel való megküzdést.

Sokszor láttam reménytelennek tűnő helyzetben lévő, elkeseredett embereket, és azt tapasztaltam, hogy a hit reményt ad minden embernek. Ha hitelesen képviseljük azokat az ügyeket, amik nagy kihívás elé állítanak, mindig van esély egy szebb és jobb cél elérésére.

Ne féljetek, a megoldás kulcsa mindig ott van minden ember kezében! Cselekedj, és bízz bennünk, mi mindig ott állunk MELLETTED, amikor a szükség úgy követeli tőlünk!

Feldolgozó ipar

Nyugat-Európából Magyarországra települt, hazánkban jól ismert termékek feldolgozásával foglalkozó vállalat munkavállalói fordultak a szakszervezethez.

Az évek óta tartó problémára nem sikerült megoldást találni. A vállalati érdekképviselet konfrontációmentes, simulékony hozzáállása a munkáltatóhoz vezetett el odáig, hogy a munkavállalók saját szakszervezetet alapítsanak. Úgy érezték, szükség van a biztonságra, és egy megbízható csapatra, amely kiáll mellettük és segíti a munkájukat.

A kétkezi munkások összefogtak, hogy maguk tárgyaljanak saját ügyükről, és szembesítsék a munkáltatót a problémákkal.

A szakszervezetről a sajtóban hallottak, olvasták, hogy más vállalatnál hasonló problémák megoldásában eredményt ért el. Így kezdte el munkáját a feldolgozóiparban a szakszervezet.

Buri Zsolt

Alelnök

2009-től tagja a KDFSZ-nek.

Hiszek az összefogásban, a szolidaritás erejében. Hiszem azt, hogy a munkavállalóknak össze kell fogniuk azért, hogy ebben a kizsákmányoló világban a saját érdekérvényesítésüket meg tudják valósítani.

Én azért csatlakoztam a KDFSZ-hez, mert a kereskedelemben csak a KDFSZ képviseli ezeket az értékeket!

Bokor Gabriella

alelnök

A szakszervezet alapítójaként veszek részt az érdekvédelmi munkában.A napi munkám során elkötelezetten képviselem minden hozzánk csatlakozott munkavállaló érdekét.
A napi operatív feladatok ellátása mellett szervezési feladatokat is ellátok.

Személyes jelenlétemmel biztosítom a munkavállalókat a szakszervezet munkavállalók iránti elkötelezettségéről.

Hiszek a közösség erejében, és tudom, hogy közös összefogással biztosítani tudjuk a munkavállalók védelmét a munkahelyeken.

Bobál Gábor Ferenc

Okl. Gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök

Bobál Gábor Ferenc Okl. gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök
munkabiztonsági szakértő, igazsági szakértő
Szaktudásom és a több évtizedes szakértői munkám során sok tapasztalatot szereztem. Ezt a tudást és tapasztalatot felhasználom akkor is, amikor a szakszervezetek megbízásából szakértői munkát végzek.

Több éve dolgozom szakértőként a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének.
A munkavédelem, munkabiztonság területén segítem a szakszervezet szakmai munkáját.

Végzettségek:

1. Stromfeld Aurél Gépipari és Gépgyártás-technológiai Szakközépiskola
1976-1980 Gépgyártás-technológus
2. Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Termelési Rendszer Szak
1982-1987 Okleveles gépészmérnök
3. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális Kar
1991-1993 Okleveles Ipari Szakirányú Közgazdasági Szakokleveles Mérnök
4. Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak
1995-1996
5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
2002-2005 Okleveles Egyetemi Munkavédelmi Szakos Szakmérnök
2011-től a Nógrád Megyei Mérnöki Kamaránál az alábbi területeken szerzett munkabiztonsági szakértői jogosultságot.
2016-ban ezek a területek az „MB17-SZ-Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága” területével kerültek kiegészítésre.
Munkabiztonsági szakértői jogosultságok:
Mb1-SZ – Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb2-SZ – Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb3-SZ – Bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb4-SZ – Egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb5-SZ – Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb7-SZ – Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb8-SZ – Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb9-SZ – Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb10-SZ – Fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb11-SZ – Hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb12-SZ – Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb13-SZ – Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb14-SZ – Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb15-SZ – Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem
MB17-SZ – Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb19-SZ – Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb20-SZ – Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb21-SZ – Világítástechnika
Mb22-SZ – Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb24-SZ – Üzem- és munkaszervezés
Mb25-SZ – Munkavédelem gazdasági elemzése

Főbb tevékenységi körök a munkavédelem területén:

• a vállalkozás területén a munkavédelmi előírások betartásának figyelemmel kisérése
• a kockázatértékelések (épület, kémiai, munkakör, gépek, berendezések szintjén), munkavédelmi szabályzatok (munkakörökre vonatkozó orvosi vizsgálatok rendjének stb.) elkészítése
• a munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszközök, anyagok és energia előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzése, felügyelete, az ezzel kapcsolatos és indokolt rendszabályok kidolgozása, azok betartásának ellenőrzése
• a veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák üzemeltetésének, írásban történő elrendelésének előkészítése, az ezzel kapcsolatos előzetes felmérések, szakértői vizsgálatok elvégzése.
• a veszélyes gépek üzembe helyezése, időszakos felülvizsgálatának elvégzése
• a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az időszakos biztonsági felülvizsgálat alá eső eszközök, technológiák felülvizsgálatának megszervezése, elkészítése és koordinálása
• a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben előírt, a munkahely jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési és munkahigiénés szabályok betartásának ellenőrzése
• a munkahelyeken alkalmazott egyéni és kollektív védőeszközök állapotának, azok használatának ellenőrzése
• az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró orvosi vizsgálatok elvégzésének figyelemmel kísérése
• a vállalkozás teljes területén a munkabalesetek kivizsgálása, helyszíni szemle készítése az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek, naplók, egyéb előírt nyilvántartások, okmányok vezetése, bizonyítási kísérlet lefolytatása
• az előzetes, az ismétlő és a rendkívüli munkavédelmi oktatások szervezése, megtartása, szabályos dokumentálása az oktatott anyag elsajátítási fokának felmérése
• kisgépek kezelőinek vizsgáztatása az adott eszközök kezeléséből
• részvétel a munkavédelmi hatóság ellenőrzésein, az esetlegesen felmerülő hiányosságok kiküszöbölését szolgáló intézkedési terv kidolgozása
• a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatban komplex javaslatcsomag kidolgozása a balesetek megelőzésére, a munkavédelmi ellenőrzések, szemlék megtartására.
• képviselet a munkavédelmi hatóság és az OEP felé munkabalesetek esetén, illetve megtérítési eljárás esetén, a szükséges dokumentáció elkészítése, ehhez kapcsolódóan bírósági szakban történő részvétel
• szakértői anyagok készítése, szükség szerint bizonyítási kísérlet lefolytatásával
• hatóságok, magánszemélyek, gazdasági szervezetek részére szakértés, tanácsadás
• OKJ-s és iskolarendszerű oktatások
• gyárak, üzemek bontásának koordinálása
• építőipari kivitelezések koordinálása
• veszélyes anyagok (azbeszt tartalmú pala) bontásának megtervezése, koordinálása
Szakértői jogosultságok:
• Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága
• Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága
• Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága
• Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága
• Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
• Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága
• Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága
• Tárolás raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága
• Üzem- és munkaszervezés

A munkabiztonsági szakértői jogosultságok a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, illetve az igazságügyi szakértői jogosultságok a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara névjegyzékében megtalálhatóak.

Dr. Imre András

Ügyvéd

Dr. Imre András ügyvéd

Szakterület
Elsődleges szakmai tevékenységi körébe tartozó területek:
Hitelintézeti jog
Csőd- és felszámolási jog
Végrehajtási jog
Tőkebefektetési jog
Hitel-, kölcsön- és lízingszerződések joganyaga
Értékpapírjog
Váltójog
Társasági jog
Gazdasági társaságok üzleti döntéseinek folyamatos segítése
Ügyvédi megbízásainak sokszínűsége és a fentebb felsorolt jogterületek más szabályozási területekkel való szoros összefonódásának köszönhetően aktívan foglalkozik:
Ingatlanjoggal
Adójoggal
Versenyjoggal
Nemzetközi kereskedelmi joggal
Gazdasági büntetőjoggal
Családjoggal

Tanulmányok
2014 – 2015 KPMG Academy – Pénz- és tőkepiaci mesterkurzus
1992 – Jogi szakvizsga (jeles eredménnyel)
1985 – 1989 – József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar („Summa cum laude” minősítés)
Egyetemi tanulmányai alatt több alkalommal köztársasági ösztöndíjas
Karrier
2013-tól napjainkig: Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírája
1993-tól önálló ügyvédi irodájában, kizárólag ügyvédi tevékenységet folytat
1992 – 1993 Szegedi 6. sz. Ügyvédi Iroda, amely az egyetemi oktatók irodája volt
1989 – 1993 Szegedi József Attila Tudományegyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanársegédje
1987 – 1989 Szegedi József Attila Tudományegyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék demonstrátora
Speciális szakmai tapasztalata és kiemelt megbízásai
2013-tól napjainkig: Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cégének jogi képviselete
2013-tól napjainkig: Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírája
2012-től Tőkefinanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás egy magyar bank számára
2012-től napjainkig: Magyarország egyik piacvezető kereskedelmi bankcsoportja és a hozzá kapcsolódó cégek számára lát el jogi képviseletet
2008 – 2014 A Magyar Bankszövetség work-out munkacsoportjának tagja
2002 – Magyar Geotermális Egyesület támogatója és szakértője
2000 – 2008 A hazai bankszektor egyik meghatározó tagjának lakossági work-out ügyvédje, majd 2008 és 2012 között ugyanezen kereskedelmi bank vállalati work-out ügyvédje
1995 – 2011 Az egyik legjelentősebb magyar kereskedelmi bank Dél-Alföldi Régiójának megbízott jogi képviselője
Tudományos tevékenysége
Rendszeresen tart előadásokat és csődeljárással, felszámolási eljárással, végrehajtással kapcsolatos továbbképzéseket, szakmai fórumokat.
Megbízói felkérésére rendszeresen tart vállalati képzéseket és tanfolyamokat.
A Bankszövetség megbízásából tevékeny szerepet vállalt a csődtörvény 2009. évi módosításának kodifikációjában, amelyért a Magyar Bankszövetség Elnöksége „a magyar banki közösség érdekében végzett tevékenység” emléklappal jutalmazta.

Nyelvismerete
Angol
Cím: 1137 Budapest,
Szent István krt. 18. II.em./13.
Telefon:
Tel: +36-1-789-3773
Fax: +36-1-780-9637
HÉTKÖZNAP: 08:00 – 18:00
HÉTVÉGE: ZÁRVA

Kereskedelem

2008. augusztus 15-től vagyunk jelen a kereskedelemben, munkánk során több ezer család anyagi boldogulásához járultunk hozzá. Tevékenységünket a tisztességes megélhetés, a munkavállalói jogok érvényesítése és a korrekt elszámolás érdekében végezzük.

A munkavállalókat érő anyagi hátránnyal, egészségvédelemmel, munkabiztonsággal, egészségkárosodással, üzemi balesetekkel, kártérítési ügyekkel kapcsolatban vállaltunk, vállalunk komoly feladatokat.

Fűződnek nevünkhöz 10 millió forintos esetek, de láttuk már el több 100 millió forintos nagyságrendű munkajogi ügyek és kártérítések jogi képviseletét is. Eredményeink hitelességét igazolja a témával kapcsolatban megjelent TV-, rádió- és újsághírek tömkelege.
Bátran keresse dr. Nyitrai Károly, dr. Ikanov Gábor, dr. Pál Péter, dr. Imre András ügyvédeket.

Logisztika

5 éve vagyunk jelen a logisztika területén. Csapatunkat egy nemzetközi hálózat magyarországi vállalatánál dolgozó gépkocsivezetők keresték meg.

Alapvető probléma a munkajog területén volt, az alábbi kérdéskörökben: munkába járás kezdete, vége, munkaidő beosztása, túlóra, műszakpótlék, rendelkezésre állás, sofőrökre vonatkozó kötelező pihenőidő betartása, telephelyen végezett munkavégzés, tachográf kártya használata stb. kérdéskörökben merült fel.

A munkavállalók összefogásának köszönhetően az egy évig tartó egyeztetés során, a dokumentációk feltárása, az információk összegyűjtése, jogi elemzések, felszólító levelek, kereseti levelek elkészítést követően sikerült a munkavállalók által jóváhagyott korrekt megállapodást megkötni a munkáltatóval, ami egyénenként – a munkáltatónál eltöltött évek figyelembevétele mellett – a több százezer forinttól a többmilliós nagyságrendű kifizetésekig terjedt.

Eredményes tárgyalásokat követően sikerült kollektív szerződést kötnünk, amelynek a tartalmát minden dolgozóval ismertettük az aláírás előtt, és szavazásra bocsájtottuk. A kollektív szerződést dolgozói fórumokon megvitattuk; elfogadását a dolgozók 90%-ban támogatták.

A témával kapcsolatban bátran keresse oldalunkon dr. Nyitrai Károly, dr. Ikanov Gábor, dr. Pál Péter és dr. Imre András ügyvédeket.

Szálloda ipar

A munkavállalókkal szembeni, olykor igazságtalan és megkérdőjelezhető erkölcsi alapokon nyugvó bánásmód miatt a kollégák érdekeinek képviseletére, hatékony megoldáskeresésre és a jogos érdekek szervezett érvényesítésére volt szüksége az ágazatban dolgozó munkavállalóknak, ezért keresték meg a KDFSZ-t.

A szakszervezethez 2020 márciusában csatlakozott először 11, szállodaiparban dolgozó kolléga. A szakszervezeti alapszerv rendkívül népszerű lett, és heteken belül létszámuk 20 főre növekedett, meghaladva ezzel a munkavállalói összlétszám 10%-át. Ez az jelenti, hogy a számok alapján elértük a reprezentatív küszöböt, meghaladtuk a vállalatnál dolgozók létszámának 10%-át.

A tagok folyamatos támogatást és jogi képviseletet igényeltek, és a szakszervezet ezt biztosította számukra. Ennek köszönhetően több munkavállaló sikeresen érvényesítette jogos érdekeit.
Témában keresse: Dr. Nyitrai Károly ügyvédet

Dr. Nyitrai Károly

Ügyvéd

Ügyvédjelöltként 2003 és 2006 között dr. Papp Endre ügyvéd irodájában kezdtem el munkajoggal foglalkozni, és principálisomtól rengeteget tanultam az ügyvédi hivatásról.

2007-től egyéni ügyvédként, 2016 januárjától a Dr. Nyitrai Károly Ügyvédi Iroda tulajdonosaként főleg munkajoggal, ezen kívül polgári joggal és társasági joggal foglalkozom.
Pályafutásom kezdete óta képviselek munkavállalókat és szakszervezeteket egyaránt. Az első jelentős munkaügyi pereket az akkor még önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények pedagógusainak, valamint a Nitrogénművek Zrt. alkalmazásában álló munkavállalók képviseletében láttam el.

2009 óta folyamatos az együttműködésem a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével. Hamar kiderült, hogy a szakszervezet érdekképviseletről alkotott filozófiája és a munkajoggal kapcsolatos nézeteim igen hatékony alapot szolgáltatnak a munkavállalói jogok állhatatos képviseletéhez.

Ennek eredményeként közös sikerként könyvelhető el többek között a karbantartó munkavállalók készenléti díjának, a gépkocsivezető munkavállalók rendelkezésre állási díjának és a korábbról elmaradt egyéb pótlékainak rendezése, a szakszervezeti tisztségviselők állásba történő visszahelyezése, a pénztáros munkakörű munkavállalók visszamenőleges, részleges anyagi rendezése, valamint több sikeres bértárgyalás, illetve végső esetben országos hatókörű vagy részleges sztrájk lebonyolítása.

A szakszervezet, illetve a munkavállalók képviselete mellett 2012 óta munkaügyi auditok lebonyolításával is foglalkozom, ebben a tevékenységemben az a célom, hogy olyan munkajogi struktúrákat alakítsak ki az egyes munkáltatóknál, ami a hatékony működés mellett a munkavállalókat és a munkáltatót is a partneri együttműködésre sarkallja.

Az ügyvédi tevékenységem mellett házas emberként és két gyermek édesapjaként szerencsésnek érzem magam, amiért családom tolerálja a munkámmal együtt járó jelentős munkaterhet.

Szakmai írások

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00088 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Magyar Érdekek Országos Egyesülete sikeresen megvalósította a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 „A generációk

Tovább a cikkhez »

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00081 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

Tovább a cikkhez »